CROSS-LEG LATİSSİMUS DORSİ SERBEST FLEP OLGUSUNDA PEDİKÜLLÜ FASYOKÜTAN FLEP İLE ARTERİYEL PEDİKÜLÜN KORUNMASI: VAKA TAKDİMİ

Sebat Karamürsel, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu

Özet


Cross-leg serbest flep, ekstansif defektli taraf alt extremitede uygun alıcı damarın olmadığı ve ven greftlerinin riskli olduğu olgularda karşı taraf damarlarının alıcı olarak kullanıldığı bir yöntemdir. Bu sunumumuzda, elektrik yanıklı bir olguda alt ekstremitenin k u r t a r ı l m a s ı için cross-leg serbest flep prosedürü uygulanmıştır. Sol ayak bileği ve bacakta, kemiği ve eklemi açıkta bırakan doku defekti ilk aşamada, ipsilateral latissimus dorsi kas-deri flebi ile rekonstrükte edildi. Postoperatif 4. günde arteryel yetmezlik gelişen flep revizyona alındığında arteryel trombus saptandı ve arter kısaltılıp araya ven grefti konuldu , fakat 5. günde tekrar trombüs gelişmesi üzerine flep kaybedildi. Postoperatif 30. günde diğer taraf latissimus dorsi kas-deri flebi, arteriyel ve venöz anastomozlar karşı taraf bacağın tibialis posterior ve vena comitantesine olacak şekilde serbest olarak defekte adapte edildi.Bu seansta sağ ayak bileği medial malleol bölgesinden kaldırılan proksimal bazlı 15x5 cm lik bir fasyokütan flep, anastomoz hattını korumak ve flebin m o b i l i t e s i n i arttırmak üzere pedikülün üzerine örtüldü. Operasyondan 5 hafta sonra, neovaskülarizasyon gelişimini takiben pedikül ayrılarak rekonstrüksiyon tamamlandı. Cross-leg flepler defekt alanında sağlıklı alıcı vasküler yapının olmadığı durumlarda, alt ekstremitenin kurtarılmasında en son çare olarak düşünülebilir. Flebin planlanmasında, donör sahadan eleve edilecek fasyokütan bir flep, pedikülün örtülmesi v e flebe daha fazla mobilite kazandırmak amacıyla kullanılabilir

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.