Fournier Gangreni: 22 Vakanın Sunumu

Güzin Yeşim Özgenel, Selçuk Akın, Ramazan Kahveci, Serhat Özbek, Mesut Özcan

Özet


Fournier gangreni, eksternal genital sistemin nekrotizan fasiiti ile karakterize, nadir görülen ve ölümcül seyreden enfeksiyöz bir hastalıktır. Bu klinik çalışmada, 1988-2003 yılları arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğinde Opere edilen 22 fournier gangrenli olgu ile ilgili deneyimlerimiz sunulmaktadır. Olgular, yaş, cinsiyet, etyoloji, predispozan faktörler, hastanede yatış süresi, kültür sonuçları, operasyonnun tipi ve tedavinin sonuçları dikkate alınarak incelendi. Olguların 21'i erkek, 1'i kadın olup, yaş ortalama 53.9 yıl idi. Etyolojik faktörler,11 olguda anorektal ve 4 olguda ürogenital kaynaklı idi. Yedi olguda ise etyolojik faktör tespit edilemedi. Predispozan faktörler, 12 olguda diabet, 5 olguda debilite, 2 olguda şişmanlık ve 1 olguda parapleji idi. 2 olguda ise hiçbir risk faktörü saptanmadı. Yara kültürlerinde en sık karşılaşılan mikroorganizma 10 olguda Pseudomonas aeruginosa idi. Bütün hastalara cerrahi tedavi ve antibioterapi uygulandı. Cerrahi tedavi, geniş debridman, drenaj, cilt ve fasya eksizyonlarını içermekte idi. Debridman sonrası açığa çıkan defekt, 17 olguda kısmi kalınlıkta deri grefti, 2 olguda primer sütür, 2 olguda superfisial inferior epigastrik artere dayalı lokal flep ve 1 olguda grasilis muskülokutan flep ile onarıldı. Hiçbir olguda operasyon sonrası dönemde komplikasyon görülmedi. Olguların, ortalama hastanede yatış süresi 14 gün idi. Sonuç olarak, fournier gangrenin tedavisinde, erken tanı, geniş ve tekrarlayan cerrahi debridmanlar ve uygun antibioterapi son derece önemli ve hayat kurtarıcıdır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.