Parotiste Kistik Dev Pleomorfik Adenom

Eksal Kargı, Asuman Tuncel, Ümit Tuncel, Orgun Deren, Selda Seçkin, Bülent Erdoğan

Özet


Tükrük bezindeki kistik lezyonlar neoplazilerle birlikte olup olmamasına bağlı olarak 2 gruba ayrılır. Pleomorfik adenom, Wartin tümör ve mukoepidermoid karsinom gibi benign ve malign tümörler kist formasyonu ile birlikte olabileceği bilinmektedir. Oysa noneoplastik kistler, retansiyon, brankial kleft ve epidermoid inklüzyon kistlerini içerir. Tükrük bezi tümörlerinin kistik lezyonlarının sıklığı azdır ve bu kistlerin boyutu küçüktür ve makroskopik olarak gözlenebilen büyüklüğe ulaşmaları nispeten nadirdir. Pleomorfik adenomlardan orijin olan kistler çok nadir olmakla birlikte çoğu dejeneratif epiteli olmayan psödokistlerdir. Uzun süre tedavisiz kalmış 65 yaşındaki bir bayan hastaya yapılan tedavi ve üç yıllık takibi sunulmuştur. Olgumuzdaki tümör glandüler elemanların kistik dilatasyonu sonucu oluşmuştur. Pleomorfik adenom glandüler elemanlarının kistik dilatasyonu ile oluşan gerçek kistleri olan birkaç vaka literatürde rapor edilmiştir. Pleomorfik adenomlardan köken alan büyük kistler ise çok daha nadirdir ve dev kistik yapıda olması nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.