Karpal Tünel Sendromu: Ameliyat Sonrası Erken Dönemde Klinik Ve Elektromiyografik Bulguların Karşılaştırılması

Doğan Tuncalı, Ayşe Yüksel Barutçu, Gürcan Aslan

Özet


Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde idiopatik KTS nedeniyle ameliyat edilen hastaların ameliyat öncesi ve sonrası erken dönemdeki klinik şikayet, bulgu ve elektromiyografi ölçümlerini karşılaştırmaktır.
Tüm ameliyatlar direkt görüş altında, açık, ve uzun insizyon tekniğiyle yapıldı. Her hastaya, ameliyat öncesi ve sonrası 3. ayda şikayetlerinin ve fizik muayene bulgularının kaydedilebildiği birer soru formu dolduruldu. Ameliyat öncesi ve sonrası 3. ayda Standart EMG testleri uygulandı. 18 hastada toplam 23 el ameliyat edildi. Hastaların epidemiyolojik özelliklerinin literatürle uyumlu olduğu görüldü. Soru formlarının değerlendirilmesi sonucunda tüm hastalarda ağrı ve parestezi şikayetlerinin bulunduğu tespit edildi. Phalen testi %82,6, tenar atrofinin %26,0 hastada izlendi. Ameliyat sonrası 3. ayda, tenar atrofi dışındaki tüm semptom ve bulgularda belirgin istatistiksel düzelme olduğu (p=0.05) tespit edildi. EMG bulgularında, belirgin düzelme gözlenmesine rağmen, bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.05).
Literatür bilgileri da göz önüne alınınca, ameliyat sonuçlarının değerlendirilmesinde EMG"nin ameliyat sonrası 6. aydan sonra yapılması gerektiği kanısındayız. Erken ameliyat sonrası sonuçların ve başarının değerlendirilmesinde, EMG 'nin klinik değerlendirmeye üstün olmadığı görüşündeyiz.
Anahtar Kelimeler: karpal tünel sendromu, cerrahi, elektromiyografi

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.