Distal Hipospadias Onarimlarinda Tipu (Tubülarize İnsize Plat Üretroplasti: Snodgrass) Yöntemi Sonuçlarimiz: 5 Yillik Deneyim

Tamer Seyhan, Coşkun Şahin

Özet


Ocak 1999 ve Ocak 2004 tarihleri arasında üretral oluğu belirgin 67 primer distal hipospadiaslı hastada (42 erişkin, 15 çocuk) Tübülarize insize plak üretroplasti (TIPU: SNODGRASS) yöntemi ile yeni üretra oluşturuldu. 2001 yılına kadar 8 hastada üretral fistül (bunların 7 tanesinde aynı zamanda meatal darlık da mevcuttu) ve 4 hastada yara açılması ve total başarısızlık gözlendi. 2001 yılından itibaren ameliyat edilen 32 hastanın sadece 1 tanesinde yara açılması ve total başarısızlık haricinde kazanılan deneyim ve makalede belirtilen ilave uygulamalarla başka hiçbir komplikasyon gözlenmedi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.