Septorinoplastide Tespitsiz Ekstrakorporeal Septoplasti

A. Cemal Aygıt, Erol Benlier, Hüsamettin Top, Sedat Baş

Özet


Ağır septum deviyasyonu olan olgularda, septum kıkırdağının burun dışına alınıp şekillendirildiği ve geri iade edildiği yöntem, ekstrakorporeal septoplasti olarak bilinir. Deforme septal kıkırdağın düzeltiminde var olan dörtgen şeklin ve boyutlarının korunması şartıyla, kıkırdağın yerine iade edilmesi sırasında, sabit arka ve alt kemik yapılara dayandırılmasının tespitin gerekliliğini kaldıracağı ve doğal bir şekillenme olacağı düşüncesiyle bu çalışmayı planladık Kliniğimizde Ocak-1997 ile Kasım-2003 yılları arasında, eksternal nasal deformitesi gözlenen septumu çeşitli ağırlıklarda deviye 46 olguya kapalı ve açık yöntemle ekstrakorporeal septoplasti yapıldı. Olguların 3 2'si kadın 14'ü erkekti. Olguların yaşları 16 ile 40 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 27 olarak saptandı. Rutin rinoplasti işlemleri tüm hastalara uygulandı. Hastaların ameliyat sonrası takiplerinde, mukozal fleplerde ödem her zaman mevcut olmasına karşın hematom saptanmadı. Septal perforasyon ve abse formasyonu hiçbir hastada gözlenmedi. Tüm hastalarda hava yolu açıklığı sağlandı. Minimal burun sırtı düzensizliği saptanan bir olgu lokal anestezi altında eksize edilerek düzeltildi. İki olguda hafif septal deviyasyon saptandı, ancak müdahale gerektirmedi. Takip süresi en kısa 6 ay, en uzun 7 yıldı. Ortalama takip süresi 3 yıldı.
Kemik septum eksizyonu gerekmeyen ağır septum deformitesi olgularında, boyutları korunan septum kıkırdağının yerine iadesi sırasında tespit yapılmamasının, sonucu olumsuz yönde etkilemediği ve doğal bir görünüm elde edilebileceği sonucuna vardık.Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.