KOMPLİKASYONLU OPERE HİPOSPADİAS TEDAVİSİNDE TÜBÜLARİZE İNSİZE PLAK ÜRETROPLASTİ (TİPU) ONARIM TEKNİĞİ

Ersin ÜLKÜR, Özge ERGÜN, Bahattin ÇELİKÖZ

Özet


Tübülarize insize plak üretroplasti (TİPU), üretral plağın tüp haline getirilmesi ile yapılan hipospadias onarımıdır. Üretral plağın kullanılarak üretroplastinin gerçekleştirilmesi ve buna ek olarak yeni üretranın Dartos fasyası veya çevre cilt altı dokular ile örtülebilmesi TIPU yönteminin tercih edilmesini sağlamaktadır.Bu yöntem, primer olgular kadar sekonder olgularda da uygulanmaktadır. Nisan 2001 ve Şubat 2005 tarihleri arasında daha önce hipospadias cerrahisi geçirmiş 4 çocuk, 10 erişkin toplam 14 olgu opere edildi. Hastalar 3 - 48 ay süre ile takip edildi. 2 hastada (%14) üretrokutanöz fistül, 3 hastada meatal stenoz (%21) gözlendi. Bu komplikasyonlar lokal operasyonlar ile tedavi edildi. İstenen estetik sonuçlara ulaşıldı (%86). Bu çalışmada komplikasyon oranlarının arttığı ikincil hipospadias cerrahilerinde, düşük komplikasyon oranı ile tercih ettiğimiz TIPU yöntemi ile ilgili deneyimlerimizi aktarmayı amaçladık. Anahtar Kelimeler: Tübülarize insize plak üretroplasti, sekonder onarımlar, hipospadias

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.