GÖĞÜS ve KARIN ÖN DUVARI REKONSTRÜKSİYONLARINDA TORAKOEPİGASTRİK FLEP DENEYİMLERİMİZ

Nilgün Markal ERTAŞ, Serdar Yüce, Berkant Özpolat, Selim Çelebioğlu

Özet


Göğüs ve karın ön duvarlarına ait doku eksiklikleri sıklıkla travma ve tümör rezeksiyonuna bağlı olarak oluşur. Bunlardan başka etyolojik etken olarak konjenital defektler, enfeksiyon ve radyasyon nekrozu sayılabilir. Genellikle göğüs ve karın ön duvarı rekonstrüksiyonlarında bölgesel kas ve kas-deri flepleri tercih edilir. Ancak özel bazı durumlarda mikrovasküler serbest doku aktarımları da kullanılabilir. Torakoepigastrik flep hem göğüs ön duvarı hem de karın ön duvarı eksikliklerinin tedavisinde sıklıkla kullanılmayan ancak alternatif olabilecek fasyokutan bir flepdir. Kliniğimizde toplam 7 hastaya torakoepigastrik flep uygulandı. Beş hastada primer patoloji lokal olarak ilerlemiş meme tümörü olup 1 hastada travmaya bağlı ekspoze iliak kemik ve 1 hastada insizyonel fıtık onarımı sonrası karın ön duvarı defekti idi. Torakoepigastrik fleplerin 2'si rotasyon arkını arttırmak amacı ile rektus abdominis kas-deri flebine çevrilerek kullanıldı. Hiçbir hastada erken dönemde ameliyat komplikasyonu ile karşılaşılmadı. Bir hastada geç dönemde gelişen osteomyelit sebebi ile kemik debridmanı yapıldı. Bir hastada flep distalinde geç dönemde hiperemi ve endürasyon gelişti. Biyopsi sonucu yabancı cisim reaksiyonu olarak rapor edildi. Bu hastada yabancı cisim reaksiyonunun kosta defekti rekonstrüksiyonu için yerleştirilen polimetil metakrilata karşı geliştiği düşünülerek implant çıkarıldı. Bu hastanın flebi ile ilgili herhangi bir şikayeti olmadı. Bir hasta lokal olarak ilerlemiş meme tümörünün metastazı sebebi ile kaybedildi. Bunların dışında hiçbir hastada geç dönemde flepleri ile ilgili komplikasyon ile karşılaşılmadı. Torakoepigastrik flep ön aksular kıvrımdan iliak kemik kenarına kadar çok geniş bir rotasyon arkına sahip olması sebebi ile hem göğüs ön duvarı hem de karın ön duvarı defektlerini örtebilir. Flep planlaması ve uygulaması çokkolay olup, genel olarak ameliyat sonrası komplikasyon riski düşüktür. Donör saha morbiditesi minimaldir. Torakoepigastrik flebin yukarıda sayılan özellikleri sebebi ile göğüs ve karın ön duvarı rekonstrüksiyonunda sıklıkla kullanılan bölgesel kas ve kas-deri fleplerine iyi bir alternatif olabileceği açıktır. Anahtar Kelimeler: Karın duvarı defekti, göğüs duvarı defekti, torakoepigastrik flep.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.